Chính sách về quyền riêng tư
World Tourism Portal

Chính sách về quyền riêng tư

World Tourism Portal Chính sách về quyền riêng tư

World Tourism Portal Có giới hạn (ăn chúng tôi, một số người khác, hoặc chúng tôi), điều hành trang web https://worldtourismportal.com (Dịch vụ của họ).

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này, các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Các điều khoản và điều kiện.

Định nghĩa:

 Dữ liệu cá nhân

Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân sống có thể được xác định từ những dữ liệu đó (hoặc từ những dữ liệu đó và những thông tin khác thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc có khả năng xâm nhập vào tài sản của chúng tôi).

Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng là dữ liệu được thu thập tự động hoặc được tạo ra bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng truy cập trang).

Cookie

Cookies là những mẩu dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của Người dùng.

Người điều khiển dữ liệu

Người kiểm soát dữ liệu có nghĩa là một người (một mình hoặc chung hoặc chung với những người khác) xác định mục đích và cách thức mà bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được hoặc sẽ được xử lý. Vì mục đích của Chính sách Bảo mật này, chúng tôi là Người kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu của bạn.

Bộ xử lý dữ liệu (hoặc nhà cung cấp dịch vụ)

Bộ xử lý dữ liệu (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ) có nghĩa là bất kỳ người nào (không phải là nhân viên của Bộ điều khiển dữ liệu) xử lý dữ liệu thay mặt cho Bộ điều khiển dữ liệu.

Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của các Nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để xử lý dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.

Chủ đề dữ liệu

Chủ thể dữ liệu là bất kỳ cá nhân sống nào là chủ thể của Dữ liệu cá nhân.

người sử dang

Người dùng là cá nhân sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Người dùng tương ứng với Chủ thể dữ liệu, chủ thể của Dữ liệu cá nhân.

Thu thập và Sử dụng Thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Các loại dữ liệu thu thập dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (“Dữ liệu Cá nhân”). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Địa chỉ email - Tên và họ - Số điện thoại  

Cookie và dữ liệu sử dụng

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để liên hệ với bạn với các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác có thể khiến bạn quan tâm từ góc độ lợi ích kinh doanh hợp pháp. Bạn có thể từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách theo liên kết hủy đăng ký hoặc hướng dẫn được cung cấp trong bất kỳ email nào chúng tôi gửi.

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách truy cập và sử dụng Dịch vụ (“Dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập của bạn, thời gian trên các trang đó số nhận dạng thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Theo dõi & Dữ liệu Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và giữ một số thông tin nhất định.

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể yêu cầu trình duyệt của bạn từ chối tất cả cookie hoặc để cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Sử dụng dữ liệu

World Tourism Portal sử dụng dữ liệu thu thập cho các mục đích khác nhau:

Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi

Để thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi

Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy

Để cung cấp hỗ trợ khách hàng

Để thu thập phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ của mình

Để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

Cung cấp cho bạn tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về các hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự với những gì bạn đã mua hoặc hỏi về trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó

Lưu giữ dữ liệu

World Tourism Portal sẽ chỉ giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ giữ lại và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật pháp hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

World Tourism Portal cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để giữ lại dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

Chuyển dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển sang - và duy trì trên - máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác của bạn, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật pháp của bạn.

Sự đồng ý của bạn đối với Chính sách bảo mật này, theo sau là việc bạn gửi các thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó.

World Tourism Portal sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách bảo mật này và sẽ không có việc chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn đến một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có kiểm soát đầy đủ bao gồm bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu

Tiết lộ cho thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp, World Tourism Portal có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc đáp ứng yêu cầu hợp lệ của các cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

Yêu cầu pháp lý

World Tourism Portal có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với niềm tin tốt rằng hành động đó là cần thiết để:

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

Để bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Blackhawk Intelligence Limited

Để ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể có liên quan đến Dịch vụ

Để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc công chúng

Để bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là an toàn 100%. Trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối của nó.

Quyền lợi của bạn

World Tourism Portal nhằm mục đích thực hiện các bước hợp lý để cho phép bạn sửa, sửa đổi, xóa hoặc giới hạn việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn được thông báo Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi lưu giữ về bạn và nếu bạn muốn xóa dữ liệu đó khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền:

Để truy cập và nhận bản sao Dữ liệu Cá nhân, chúng tôi giữ về bạn

Để khắc phục bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào về bạn là không chính xác. Để yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân về bạn

Bạn có quyền chuyển đổi dữ liệu cho thông tin bạn cung cấp cho World Tourism Portal. Bạn có thể yêu cầu lấy bản sao Dữ liệu Cá nhân của mình ở định dạng điện tử thường được sử dụng để bạn có thể quản lý và di chuyển nó.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của bạn trước khi trả lời các yêu cầu đó.

Cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân của bên thứ ba để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi ("Nhà cung cấp dịch vụ") cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích cách sử dụng Dịch vụ của mình.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các tác vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

phân tích

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Google Analytics

Google Analytics là một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Google theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu được thu thập để theo dõi và theo dõi việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu được thu thập để bối cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo của mạng quảng cáo riêng của mình.

Bạn có thể chọn không tham gia hoạt động của mình trên Dịch vụ có sẵn cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics. Tiện ích bổ sung này ngăn JavaScript của Google Analytics (ga.js, analytics.js và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động của lượt truy cập.

Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Bảo mật và Điều khoản của Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Tiếp thị lại hành vi

World Tourism Portal sử dụng các dịch vụ tiếp thị lại để quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba cho bạn sau khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi sử dụng cookie để thông báo, tối ưu hóa và phân phát quảng cáo dựa trên các lần truy cập trước đây của bạn vào Dịch vụ của chúng tôi.

Google AdWords

Dịch vụ tiếp thị lại Google AdWords được cung cấp bởi Google Inc.

Bạn có thể chọn không tham gia Google Analytics cho Quảng cáo hiển thị hình ảnh và tùy chỉnh quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google bằng cách truy cập trang Cài đặt quảng cáo của Google: https://adssettings.google.com/authenticated . Google cũng khuyên bạn nên cài đặt Tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics cho trình duyệt web của bạn. Tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics cung cấp cho khách truy cập khả năng ngăn Google Analytics thu thập và sử dụng dữ liệu của họ. Để biết thêm thông tin về các nguyên tắc bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Bảo mật và Điều khoản của Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

TWITTER

Dịch vụ tiếp thị lại Twitter được cung cấp bởi Twitter Inc.

Bạn có thể từ chối quảng cáo dựa trên sở thích của Twitter bằng cách làm theo hướng dẫn của họ: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads . Bạn có thể tìm hiểu thêm về thực tiễn và chính sách quyền riêng tư của Twitter bằng cách truy cập trang Chính sách bảo mật của họ: https://twitter.com/en/privacy

Facebook

Dịch vụ tiếp thị lại của Facebook được cung cấp bởi Facebook Inc. Bạn có thể tìm hiểu thêm về quảng cáo dựa trên sở thích từ Facebook bằng cách truy cập trang này:  https://www.facebook.com/help/164968693837950

Để chọn không tham gia quảng cáo dựa trên sở thích của Facebook, hãy làm theo các hướng dẫn sau từ Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217 . Để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật của Facebook, vui lòng truy cập Chính sách dữ liệu của Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Để liên kết trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Riêng Tư Của Trẻ Em

Dịch vụ của chúng tôi không giải quyết bất cứ ai dưới độ tuổi 18 (trẻ em trẻ tuổi). Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới độ tuổi 18. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con cái của bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em mà không cần xác minh về sự đồng ý của phụ huynh, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của chúng tôi.

Thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này. Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết mọi thay đổi.

Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại:

info@worldtourismportal.com